The Legs Inn

Registered Site S0612

The Legs Inn

The Legs Inn, named for the stove legs that trim the roofline, is one of Michigan's most exuberant and unusual landmarks. The building reflects Stanley Smolak's creativity and the craftsmanship of local Odawa (Ottawa) Indians. A Polish immigrant, Smolak came to the United States in 1912 and settled in Cross Village in 1921. During the 1930s Smolak enlisted the labor of Odawa and other area residents to construct the inn from locally gathered timber and stones. A self-trained artist, Smolak used tree roots, limbs and driftwood to carve fantastical creatures into furniture and decorative objects used in the inn. He called his carvings "natures oddities." Until his death in 1968 at age eighty-one, Smolak continued his creative work at the inn, which had become a social center for the community.
photo of The Legs Inn

Side 2

Legs Inn jest jednym z najbardziej orginamnych i niezwyk³ych zabytków w stanie Michigan. Nazwa pochodzi od bia³¿ych nóg pieców wmurowanych na froncie dachu. Budynej jest obrazem twórczosci Stanislawa Smolaka I artstycznego rzemios³a Indian szczepu Odawa (Ottawa). Smolak, polski emigrant przby³ do U.S.A. w 1912 roku, w Cross Village osiedli³ siê w 1921. W latach 1930-tych, przy budowie Legs Inn pomagail Smolakowi Indianie Odawa i inni mieszkañcy okolicy, którzy wykorzystywali znalezione w pobli¿u derwno i kamienie. Smolak, artysta samouk wyr¿ezbi³ z kamieni, ga³êzi drzew i drewna wyrzuconego przez jezioro niezwyk³e przedmioty I meble które nazwa³ "osobliwo¶ciami natury." Legs Inn sta³o siê centrum towarzyskim dla lokalnej spo³ecznosci. Smolak kontynuowa³ swoj± pracê do roku 1968, gdy zmar³ w wieku 81 lat.

Erected 2003

Location: 6425 Lakeshore
Cross Village Twp, Emmet County

Topics:
Bilingual
Hotels and Inns

Latitude: 45.6459232, Longitude: -85.0299954

© 2022 - MichMarkers.com