St. Mary of Czestochowa Roman Catholic Church

Registered Site L0849

St. Mary of Czestochowa Roman Catholic Church

The Polish refugees who immigrated to Dwight Township in the 1840s in order to escape Prussian domination worshipped at St. Michael's Catholic Church in Port Austin. In 1903, in an effort to retain their Polish identity, they established their own parish and built St. Mary of Czestochowa Church, named for "the Queen of Poland." The parishioners built the wood frame structure on land purchased from Frank and Rose Koroleski. Father J. Trzetrzynski was the first pastor. After that church burned on May 29, 1932, construction began on the present cobblestone and brick building, which was dedicated on May 28, 1933. Father Henry Podsiad directed the building of this church, which is reminiscent of Polish Romanesque churches.
photo of St. Mary of Czestochowa Roman Catholic Church

Katolicki Kosciól Matki Boskiej Czestochowskiej

Polacy, którzy by unikn±æ jarzma pruskiego wyemigrowali z Polski po 1840 roku do Dwight Township, modlili siê w kósciele ¦w.Micha³a w Port Austin. W roku 1903, staraj±c siê utrzymaæ swoj± polsko¶æ za³ozyli wlans± parafiê i zbudowali ko¶ció³ Matki Boskiej Czestochowskiej, zwanej "Krolow± Polski". Parafianie wznie¶li drewniany budynek na ziemi zakupionej od Franciska i Ró¿y Koroleskich. Ks. J. Trzetrzynski by³ pierwaszym proboszczem. 29 Maja 1932 roku, ko¶ció³ sp³on±³. W. nastêpstwie, rozpoezêto budowê obecnego budynku wzniesionego z kamienia i cegl y, przypominaj±cego poliskie ko¶cio³y romanskie. Pracami budowlanymi ko¶cio³a kierowa³ Ksi±dz Henryk Podsiad. Po¶wiêcenia dokonano 28 maja 1933 r.

Erected 1989

Location: Moeller Rd east of Hellems Rd
Kinde, Huron County

Topics:
Bilingual
Catholic Churches

Latitude: 43.95507, Longitude: -82.95699

© 2022 - MichMarkers.com